top of page

Politica Codului de conduită etică

Textul acestei politici este destinat să stabilească în mod clar toate angajamentele companiei Kablutronik SRL cu privire la regulile etice și abordarea sa în această privință, iar această politică se aplică tuturor companiilor din cadrul Teleset Group.

 

VALORILE NOASTRE PRINCIPALE

Se așteaptă ca atitudinile și comportamentele angajaților companiei Kablutronik SRL să protejeze și să îmbunătățească reputația companiilor sale și credibilitatea structurii corporației. Toți angajații companiilor din grup precum și persoanele fizice și juridice care prestează servicii în numele companiei trebuie să respecte toate legile și legislația aplicabile și să acționeze în conformitate cu principiile morale fundamentale cum ar fi onestitatea, fiabilitatea și respectabilitatea în toate deciziile și comportamentele.

Regulile și principiile practice stabilite în actuala politică se aplică tuturor persoanelor și companiilor care prestează servicii pentru și în numele SC Kablutronik SRL, inclusiv personalul angajat, personal contractat, externalizările, consultanții și companiile de la care sunt furnizate servicii de avocatură și contabilitate publică.

 

RESPECTAREA LEGII

SC Kablutronik SRL implementează și înregistrează toate activitățile/tranzacțiile sale interne și internaționale în conformitate cu legislația națională și internațională. Transmite sau raportează toate informațiile care sunt solicitate de instituțiile de reglementare și agențiile desemnate conform legii, cu acuratețe, în întregime și la timp.

Are grijă să rămână echidistantă în relațiile cu orice instituție și agenție publice, organizație non-guvernamentală și partid politic și să își îndeplinească obligațiile cu acest simț al responsabilității.

 

DISCRIMINAREA ȘI HĂRȚUIREA

SC Kablutronik SRL acordă o mare importanță dezvoltării și menținerii unui mediu de lucru corect, sănătos și sigur, în conformitate cu toate legile și regulamentele pentru personal. Tot personalul și contribuțiile acestuia aduse companiei sunt apreciate. Conform politicii de Resurse Umane, se acordă prioritate maximă protecției egalității de șanse și se manifestă toleranță zero față de toate tipurile de discriminare, hărțuire fizică sau verbală.

Este inacceptabilă orice discriminare în rândul personalului pe criterii de rasă, sex, culoare, naționalitate, religie, sectă, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, opinie politică sau motive similare în cadrul companiilor din grup. În consecință, personalul este recrutat, numit, promovat, instruit și remunerat numai pe baza calificărilor, performanțelor, aptitudinilor și experienței sale.

Încălcarea integrității fizice prin comportament sexual și/sau hărțuire în scopuri sexuale fără niciun contact fizic este considerată hărțuire sexuală, orice comportament ofensator sau umilitor față de handicapul unul angajat cu dizabilități fizice este considerată hărțuire în funcție de dizabilități. Orice comportament care se potrivește acestor definiții este strict interzis. SC Kablutronik SRL are toleranță zero față de personalul care manifestă un astfel de comportament și față de personalul care îi deranjează pe cei care fac plângeri/sesizări sau ajută la ancheta în acest sens.

 

EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ A COPIILOR

SC Kablutronik SRL interzice angajarea persoanelor cu vârsta sub 18 ani în posturi care necesită muncă periculoasă. Interzicerea exploatării copiilor de către companie este conformă cu standardele Organizației Internaționale a Muncii și legislației muncii.

 

MITA ȘI CORUPȚIA

Angajații companiilor grupului nu pot oferi, da sau promite mită, bacșiș sau alte plăți/beneficii ilegale oricărei instituții și organizații publice sau societăți comerciale, personalului acestora sau oricărei alte persoane/organizații și nu pot permite ca acestea să fie făcute.

Angajații companiilor grupului nu pot primi mită, bacșiș sau alte plăți ilegale de la niciun client, furnizor sau altă persoană/organizație cu care compania are relații de afaceri și nu pot accepta oferte care le oferă sau le pot oferi interese personale lor sau oricărei persoane apropiate.

 

CADOURI ȘI PROMOȚII

Cadourile și promoțiile care pot fi oferite persoanelor și organizațiilor aflate într-o relație de afaceri cu compania sunt stabilite cu aprobarea Consiliului de Administrație. Nu este necesară obținerea unei permisiuni separate pentru distribuirea de cadouri și promoții care sunt deja incluse în această aprobare. În plus, cadourile, distracția, oportunitățile și ofertele de masă promise, oferite sau furnizate unui funcționar public sau oricăror alte autorități ale instituțiilor aflate într-o relație de afaceri cu compania ar trebui să fie rezonabile, legale, pe deplin relevante pentru afaceri, în conformitate cu cerințele de curtoazie și conform convențiilor comerciale și practicilor generale. Limita maximă pentru aceste tipuri de cheltuieli este stabilită la 100 USD, iar această sumă nu poate fi depășită decât dacă este aprobată de Consiliul de Administrație.

Angajații companiei nu pot abuza de autoritatea care îi este conferită pentru funcția pe care o dețin pentru a obține în mod direct sau indirect avantaje personale pecuniare sau nepecuniare, nu pot accepta bani gratuit sau cu împrumut de la instituții și organizații cu care compania are relații de afaceri sau să permită să li se plătească cheltuieli de călătorie, cheltuieli pentru activitate sau alte plăți similare.

Cu toate acestea, cu condiția ca angajații să nu fi solicitat acest lucru și să nu le afecteze imparțialitatea și luarea deciziilor în funcția lor, aceștia pot accepta promoții, materiale consumabile sau alte asemenea cadouri cu o valoare totală care nu depășește 100 USD pentru fiecare an calendaristic și per fiecare companie care oferă asemenea cadouri; orice cadouri care depășesc această limită nu pot fi acceptate fără aprobarea Directorului de Departament și/sau Consiliului de Administrație. În evaluarea făcută într-o astfel de circumstanță, se va lua în considerare dacă acel cadou este tradițional conform zonei geografice sau ramurii industriei în cauză și este oferit în mod deschis, fără nici o așteptare de a obține avantaje speciale.

 

EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Conflictele de interese apar din conflictele sau potențialele conflicte dintre interesele private ale angajaților și interesele Teleset Group. Dacă angajații obțin interese personale necorespunzătoare în virtutea funcției lor, acesta este de asemenea un conflict de interese.

Toți angajații sunt personal responsabili și au obligația de a acționa așa cum se precizează mai jos în cazurile în care trebuie evitate utilizarea surselor companiei, a numelui, a identității și puterii pentru interese personale și a altor condiții care pot afecta negativ reputația SC Kablutronik SRL:

  • Identificarea și monitorizarea conflictelor de interese

  • Luarea măsurilor necesare pentru a evita conflictele de interese

  • Notificarea șefilor cu privire la orice conflict de interese în momentul aflării

  • Evitarea intereselor în sfera de aplicare a conflictelor de interese.

Angajaților SC Kablutronik SRL, membrilor familiilor acestora sau rudelor apropiate le este interzis să obțină interese personale beneficiind de funcția lor în cadrul companiei precum și să intre în relații strânse cu persoane sau organizații care pot avea beneficii în urma deciziilor de afaceri sau a informațiilor confidențiale.

Angajații SC Kablutronik SRL nu pot obține beneficii pentru ei, membrii familiei sau rude din operațiunile companiei, nu pot folosi proprietatea, informațiile sau funcțiile companiei pentru interesele lor personale sau să facă concurență companiei.

Angajații au obligația să își informeze superiorii cu privire la relația de gradul întâi cu persoane care au autoritatea relevantă de a lua decizii importante în cadrul companiilor client sau furnizor.

Participarea la călătorii în țară/în străinătate sau la organizații speciale ținute de persoane sau organizații cu care se păstrează sau se prospectează o relație de afaceri este supusă aprobării șefului.

În cazul înrudirii între angajați, se acordă atenție pentru a se asigura că nu există o legătură organizatorică pe orizontală sau verticală între aceștia în momentul recrutării, rotației, promovării și repartizării; iar angajații care se află în astfel de condiții nu pot afecta nicio decizie de promovare sau de numire a soților sau rudelor apropiate care lucrează în companiile din grup.

Aprobarea Consiliului de Administrație este necesară pentru angajații care doresc să presteze companiilor din grup servicii de vânzare, antreprenor, consultanță sau similare după ce au renunțat la funcția lor din Teleset Group. În acest caz, este obligatoriu ca acțiunile să fie în concordanță cu interesele Teleset Group, să fie respectate codurile morale și etice și orice conflict de interese să fie evitat înainte și după un astfel de proces.

 

SIGURANȚA INFORMAȚIILOR ȘI CORECTITUDINEA ÎNREGISTRĂRILOR

Companiile SC Kablutronik SRL protejează drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor, proceselor și software-ului dezvoltat la companiile sale și respectă brevetele, secretele comerciale, drepturile de autor, mărcile comerciale, software-ul sau alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială ale clienților, furnizorilor, companiilor concurente și altor firme.

Clienții nu pot folosi informații și contracte care nu sunt disponibile publicului și aparțin furnizorilor și altor persoane și companiilor cu care se mențin relații de afaceri, în alte scopuri decât scopul lor precizat, și nu le pot divulga unor terți fără permisiunea necesară.

Angajații companiei nu pot divulga informații și documente obținute de aceștia pentru munca lor nici unei alte persoane sau autorități interne sau externe sau să le folosească direct sau indirect în alte scopuri decât cel precizat. Solicitările de informații confidențiale ale companiei de la terți nu pot primi răspuns fără aprobarea conducerii.

Angajații sunt obligați să se abțină de la folosirea informațiilor personale ale personalului companiei și ale candidaților care aplică pentru posturi în orice alte scopuri decât scopul lor precizat, să le protejeze și să evite dezvăluirea acestora către terți fără aprobarea persoanelor relevante.

SC Kablutronik SRL a întocmit și arhivat toate înregistrările companiilor sale corect, integral și cu respectarea principiilor, standardelor și obligațiilor legale relevante. În acest sens, toți angajații sunt obligați să asigure corectitudinea și conformitatea legală a înregistrărilor, documentelor și certificatelor în orice operațiune.

 

SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

SC Kablutronik SRL își propune să asigure pe deplin sănătatea lucrătorilor și securitatea în muncă în toate activitățile sale. SC Kablutronik SRL ia toate măsurile de precauție necesare și își îndeplinește responsabilitățile de conștientizare și auditare pentru a minimiza riscul expunerii la factori care prezintă riscuri de accident, vătămare și sănătate.

Angajații trebuie să acționeze în conformitate cu regulile, procedurile și instrucțiunile relevante dezvoltate în acest domeniu și să ajute departamentele relevante să ia măsurile necesare.

Este interzisă aducerea oricăror bunuri și/sau materiale care sunt ilegale și pot prezenta un pericol pentru locul de muncă și/sau personal.

 

CONȘTIINȚA ECOLOGICĂ

SC Kablutronik SRL acordă o atenție deosebită protejării mediului în activitățile proprii, ale furnizorilor și partenerilor săi de afaceri; desfășoară diverse activități de conștientizare asupra mediului.

Utilizează eficient resursele naturale și resursele energetice și evită risipa. Ține sub control deșeurile și sursele de contaminare rezultate din activitățile sale și asigură conformitatea practicilor sale cu legislația și standardele.

Cercetează și folosește oportunitățile de reciclare și recuperare.

 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Înțelegând responsabilitatea sa socială, SC Kablutronik SRL se implică în activități care vizează sănătatea, bunăstarea și fericirea societății și sprijină proiecte realizate pentru o societate și mediu mai bun.

Acționează cu conștiință asupra problemelor care sunt relevante pentru societate și își propune să contribuie la îmbunătățirea acestora.

 

DILIGENȚA PREALABILĂ

Angajații au obligația de a exercita diligența necesară în îndeplinirea muncii întreprinse de aceștia conform contractului de muncă și să ia inițiativa pentru obținerea/îmbunătățirea calificărilor cerute de muncă și dobândirea cunoștințelor necesare.

Angajații trebuie să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu reglementările relevante, termenii de referință, reguli, proceduri și instrucțiuni. Aceștia sunt răspunzători pentru orice daune pe care le-ar putea provoca companiei din cauza intenției, neglijenței și neatenției lor.

Angajații sunt răspunzători de repartizarea sarcinilor care le-au fost încredințate membrilor personalului din subordine și să se asigure că acestea sunt încheiate la timp și de îndeplinirea în cel mai bun mod posibil a instrucțiunilor superiorilor.

Fiecare angajat trebuie să fie conștient de faptul că reprezintă compania și este obligat să protejeze reputația companiei față de terți și să se abțină de la acțiuni și comportamente care ar putea pune compania într-o situație dificilă. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres, angajații nu pot să se comporte sau să dea declarații într-un mod care ar putea obliga compania.

Angajații au obligația de a gestiona relațiile dintre ei, cu parteneri de afaceri și părți interesate în conformitate cu etica în afaceri și codurile de conduită, nu pot perturba armonia afacerii prin comportamente care pot deranja sau dăuna altor angajați.

Angajații trebuie să depună eforturi pentru a se comporta corect, cu bunăvoință și înțelegere, pentru a proteja interesele companiei și pentru beneficiul reciproc.

Niciun angajat nu poate obține beneficii, nu poate intra în relații de afaceri private, nu poate solicita sau efectua plăți de la sau către terți în legătură cu munca sa.

Aceștia trebuie să fie atenți la toate bunurile materiale și nemateriale ale companiei, inclusiv la informațiile și sistemele lor de informații, ca și cum acestea ar fi proprietatea lor, și trebuie să le protejeze de orice pierdere, abuz și daune.

 

OBLIGAȚIA DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR

Angajații care află de sau suspectează încălcarea regulilor precizate în politica firmei, au obligația să le raporteze după cum urmează:

  • Directorului căruia se subordonează (verbal/scris)

  • Directorului de Resurse Umane (verbal/scris)

  • hr@kablutronik.ro (scris)

Angajații care au semnalat încălcarea și gestionează procesul de sesizare și investigare sunt obligați să acorde maximă atenție sincerității, obiectivității și confidențialității. Raportarea falsă și/sau defăimătoare intenționată este evaluată ca și o încălcare a codurilor etice.

 

INSTRUIRE

Instruirile cu privire la această politică fac parte din orientarea noului personal. Actualul personal este informat cu privire la modalitățile de aderare și implementare a politicii. Persoanele și organizațiile colaboratoare vor primi această instruire ca parte a programului lor de orientare.

bottom of page